Skip to content

Szolgáltatások

Az otthon feladatai

Személyes gondoskodást biztosító bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó intézmény az ápolási tevékenysége körében kiemelt figyelmet fordít az intézményi keretek között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység végzésére, valamint gondozási tevékenysége során az azt igénybe vevő személy részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítség biztosításában, a szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban.

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít, kiemelt figyelemmel van az alábbiakra:

 1. étkeztetés – legalább napi háromszori étkeztetés, legalább egy alkalommal meleg étel,
 2. szükség szerint ruházattal és textíliával való ellátás
 3. mentális gondozás
 4. egészségügyi ellátás
 5. lakhatás
 6. szükség szerint foglalkoztatás

Az intézmény az ellátás biztosítása során fokozott figyelmet fordít arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. A farkasgyepűi „Oltalom”  Idősek Otthona az általa nyújtott szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel:

 • az élethez, emberi méltósághoz,
 • a testi épséghez,
 • a testi-lelki egészséghez való jogra.

Intézményünk lakóit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem.

Az otthon szakmai egységeinek feladatkörei

Szociális gondozási egység feladatkörei

 • fizikai ellátással kapcsolatos feladatkör
 • egészségügyi feladatkör

Az otthon mentálhigiénés feladatkörei

 • mentálhigiénés feladatok
 • terápiás feladatok

Az otthon gazdasági-műszaki egységének feladatkörei

 • pénzügyi-számviteli feladatkör
 • anyag-eszközgazdálkodási feladatkör
 • műszaki ellátási feladatkör
 • élelmezési feladatkör