Skip to content

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az „Oltalom” Idősek Otthona Nonprofit Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

1.) Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  „Oltalom” Idősek Otthona Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság(rövidített név: „Oltalom” Idősek Otthona Nonprofit Kft.)

Cégjegyzékszám:                    Cg. 19-09-511087

Adószám:                               21796173-1-19

Székhely:                                8582 Farkasgyepű, Hunyadi utca 2.

Weblap:                                  https://oltalomfarkasgyepu.hu/

Telefon:                                  +36 89 358-056

E-mail:                                    oltalomfarkasgyepu@gmail.com                              

Adatvédelmi Tisztviselő:        az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:          amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 8582 Farkasgyepű, Hunyadi utca 2., illetve oltalomfarkasgyepu@gmail.com e-mail címre

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                    a társaság könyvelése, bérszámfejtése adatfeldolgozó igénybevételével történik

Külföldi adattovábbítás:        nem történik külföldre továbbítás.

2.) Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 • szociális alapellátások biztosítása, szolgáltatások nyújtása és dokumentálási kötelezettségek teljesítése, valamint a lakóval kötött megállapodás teljesítése
 • a szolgáltatást igénybe vevők egészségügyi személyes adatait a szolgáltatás teljesítésének céljából kezeljük;
 • lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 • munkavállalók adatainak kezelése;
 • partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 • belső adminisztráció megkönnyítése.

3.) Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbi jogalapok alapozzák meg:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok
 • gondozottak adatainak, egészégügyi adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából a vállalkozás honlapot üzemeltet, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

4.) Személyes adatok védelme, különleges adatok védelme

Az érintettek adataihoz csak azon munkatársaink férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges.

Az Adatkezelő kivételes esetekben a megvásárolt termékek értékesítésével, a megvásárolt termékek kiszállításával, valamint a vételárról való számla kiállításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat kezelhet. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés olyan jelentős közérdekek (a számlázáshoz illetve a szerződés teljesítéséhez fűződő jelentős közérdek) miatt szükséges, amelyek arányosak az elérni kívánt céllal. Az Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jog lényeges tartalmát, és az Ön alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

5.) Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Egészségügyi adatok: 30 év

6.) Az adatok biztonsága

6.1.) Technikai adatok

A honlapunk a DotRoll Kft.(1148 Budapest, Fogarasi 3-5., adószám:13962982-2-42) tárhelyen található, mely adatfeldolgozási tevékenységet végez a honlap üzemeltetésével összefüggésével.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrizzük

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6.2.) Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k   

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapunkat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

7.) Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

8.) Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: http://naih.hu, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9.) Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

TevékenységKezelt adatokAdatkezelési célAdatkezelési jogalapAdat- továbbításTárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállításaNév Lakcím (adószám)számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóanGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNem történikLegalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenységNév Lakcím (adószám)számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérlegkészítésGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontKönyvelőLegalább 8 év
Kapcsolattar-tási adatokNév Telefonszám E-mail címIdőpont egyeztetés, lemondásokGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontNem történikegy év
Egészségügyi személyes adatokNév Személyes adatok Egészségügyi személyes adatokEgészségügyi  és szociális szolgáltatás nyújtásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontOrvos, gondozóharminc év
Panaszkeze-lésNév Telefonszám E-mail cím Lakcímfogyasztói panaszok kezeléseGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont    Nem történiköt év

Hatályos 2018. május 25-től.

Közzétéve: 2021. június 10.